ഏവര്‍ക്കും ​എന്റെ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം

Thursday, 22 December 2011

രചന

എന്റെ കേരളം

കേരനിരകളാടും ​​ഒരു
ഹരിതചാരുതിരം
പുഴയോരം കളമേളം
കവിത പാടും തീരം.